TAM PUAN KART BAŞVURUSU

kayıt formu hazırlanıyor..

TAM PUAN KART GENEL SARTLAR VE MUVAFAKATNAME

• TAM PUAN KART programı, üyelerine, genel ve özel kampanya, özendirme, tanıtım, puan kazanma / harcama, hediye çeki verilmesi, kulüplere üye olunabilmesi ve ileride belirlenecek diğer avantajları sağlamak amacıyla Zafer Plaza İşl. A.Ş. tarafından oluşturulan, müşteri memnuniyeti odaklı bir pazarlama programıdır.
• Üyeler, Tam Puan Kart’ın adı ve logosunun izinsiz kullanımının ve izinsiz alıntıların yasak olduğunu kabul ve beyan eder. Tam Puan Kart, herhangi bir açıklamada bulunmaksızın genel şartları tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.
• Gizli kişisel bilgilerin, Tam Puan Kart’ın ağır kusuru olmadan, başka üçüncü şahıslar veya hackerler tarafından ele geçirilmesi halinde, Tam Puan Kart’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
• Tam Puan Kart’ın mülkiyeti Zafer Plaza İşl. A.Ş.’ ne aittir. Başvuru formunun doldurularak imzalanmasıyla işbu başvuru formunda yer alan şartlar kabul edilmiş sayılır.
• Kart hamili, başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup imzalayıp teslim ettikten ve görevlinin istemiş olduğu bilgileri paylaştıktan sonra kartını teslim alır. Kart hamili, başvuru bilgileri sisteme tanımlandıktan ve sistem tarafından onaylandıktan sonra TAM PUAN KART’ını kullanabilecektir. Kart talep başvurusunda bulunulması hiçbir şekilde başvuruyu kabul etme veya kart düzenleme yükümlülüğü getirmez. TAM PUAN KART’ın geçerli olabilmesi için ilk kullanımda aktif edilebilmesi ve kart şifresinin kart hamili tarafından belirlenmesi gerekir.
• Kart hamili, ZAFER PLAZA İŞL. A.Ş.’ye geçmişte vermiş olduğu, bu formla ilettiği ve sair yöntemlerle ileride vereceği alışveriş ve kişisel bilgilerinin üyelik dönemi içerisinde ve üyelik sonlandırıldaktan sonraki zamanda dahi kullanmak üzere toplanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve aksini belirtmediği sürece kendisiyle SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçilmesine izin verir. Üyenin verileri işlenip, bilgileri 3. Kişiler ile paylaşılabilir.
• ZAFER PLAZA İŞL. A.Ş., kartın, kart hamili veya başkası tarafından başvuru formundaki şartlara ve kullanım amacına aykırı olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, kartın iadesini talep edebilir, karta el koyabilir, kartı iptal ederek kullanılmasını durdurabilir. Kart hamili, bu konuda doğabilecek ihtilaflardan Zafer Plaza İşl. A.Ş.’ nin sorumlu olmadığını, TAM PUAN KART’ı veya kart şifresini başkasına vermemeyi, verdiği takdirde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve kartın üzerindeki tüm haklarını, puanlarını vs. kaybedeceğini kabul eder.
• Kart hamili olmak için 18 yaşından büyük olmak gerekmektedir. Kart hamili kartı iyi durumda tutmak ve kullanım amacına uygun olarak kullanmak yükümlülüğündedir.
• Şahıs/Kurumsal firma adına kart verilmeyecektir. Verilen kartın şahıs firması veya kurumsal firma adına kullanıldığı tespit edilir ise kart iptal olacak, varsa verilmiş hediyeler ayrıca ihtara gerek olmaksızın iade edilecektir.
• Kart hamili başvuru formunda verdiği bilgilerin doğru olduğunu formda belirtilen bilgilere gore teslimatların yapılmasını kabul eder. Kart hamili formda beyan ettiği bilgilerin değişmesi durumunda bilgilerini gürcellemekle yükümlüdür. Bilgilerin güncellenmemesi sonucu
• doğabilecek hatalardan ve bu hatalar sonucu doğabilecek zararlardan kart hamili sorumludur.
• ZAFER PLAZA IŞL. A.Ş., önceden bildirim yapmaksızın, TAM PUAN KART kullanım şartlarını ve faydalarını değiştirebilir, programı durdurabilir, üyeliğini iptal edebilir. Değişen koşullar ve TAM PUAN KART’ın faydaları iletişim kanallarından öğrenilebilir.
• Kartın bir (1) gün içinde kazanabileceği en yüksek puan miktarı Zafer Plaza AVM tarafından belirlenebilecek ve değiştirilebilecektir. Programın suistimalinin tespiti halinde
• kart hamili herhangi bir hediye veya puan kazanamayacaktır.
• Zafer Plaza AVM içinde kampanya ve puan kazanımının geçerli olacağı mağazalar Zafer Plaza İşl. A.Ş. tarafından belirlenecektir. Zafer Plaza AVM’de bulunan tüm mağazalarda uygulamanın geçerli olma zorunluluğu yoktur.
KARTIN ÇALINMASI VE KAYBOLMASI

• Kartın çalınması, kaybolması veya kullanılmayacak şekilde bozulması halinde kart hamili derhal durumu Zafer Plaza İş. A.Ş.’ ne bildirecek ve Tam Puan Kart’ı iptal edilecektir. Bildirim yapılıncaya kadar olabilecek her türlü zarardan kart hamili sorumludur.
Kart hamili eski kartla kazandığı puanları yeni karta yükletebilmek için Zafer Plaza AVM kart yetkililerinden eski kartında biriken puanları yeni kartına yüklenmesini talep edecektir. Kart hamili eski formlarını yeni kartına ancak yeni kart başvuru formunda belirttiği bilgilerin eski kart başvuru formunda kimlik/özlük bilgilerle aynı olmasının tespiti halinde yükletebilir. Basım hatalarından kaynaklanan yanlışlıklar bağlayıcı değildir.
• Kartın kaybolması ya da çalınması durumunda temin edilecek ilk kart ve ikinci kart ücretsiz, üçüncü kart ücret karşılığı olacaktır.

PUAN KAZANMA, KULLANMA VE HEDİYE TESLİMAT KOSULLARI
• Kart hamili, Zafer Plaza AVM içerisinde bulunan anlaşmalı yerlerde, kartını kart okuyucuya okutarak, puanları üzerinden hediye talep edebilir.
• Kart hamilinin hediye siparişleri kart hamilinin kartı işleme sokularak gerçekleştirilir.
• Kart iptali durumunda puanlar sıfırlanacaktır. Bununla ilgili geriye dönük bir hak iddia edilemez.
• Üye aktif dahi olsa kart üyeye önceden bildirim şartı ile sıfırlanabilecektir.
• Kazanılan ödülden doğan masraf, vergi, resim, harç v.b. mali yükümlülükler kullanıcıya ait olacaktır.
• Hediye edilen ürün, başka bir ürün ile değiştirilemez, para iadesi yapılamaz.

MUVAFAKATNAMENİN YÜRÜRLÜLÜĞÜ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Kullanıcı, yukarıda da belirtildiği şekilde, üyelik formunu doldurup işbu muvafakatnameyi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu muvafakatname ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu muvafakatname süresiz olarak yürürlüğe girer. Kart hamili Tam Puan Kart üyelik formunu imzalamasa dahi, kartın ilk kullanımı ile Tam Puan Kart Müşteri Sadakat Programı genel şartları ile Zafer Plaza İş. A.Ş. tarafından belirlenen kampanya koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.
Üyelik ve işbu muvafakatname, üyenin yazılı olarak bildirimi ile ortadan kalkacağı gibi Zafer Plaza İşl. A.Ş. tarafından da her daim tek taraflı ve gerekçesiz olarak iptal edilebilir. Muvafakatnamenin sona ermesi halinde muvafakatnamenin içerik olarak sona ermesinden sonraki zamanları da kapsadığı anlaşılan hükümleri (Örneğin; üyelerin sorumluluğu vb. hususlar…) sona erdikten sonra bile geçerliliklerini koruyacaklardır.

İHTİLAFLAR
İşbu üyelik ve muvafakatname sebebiyle doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıstır.

SON HÜKÜMLER
Bu muvafakatname, bir genel işlem şartı olarak addedilemez. Üye’nin işbu muvafakatnamede belirtilen hususlardan herhangi biri ile ilgili olarak kabul etmediği veya yorumda bulunmak istediği bir husus olması halinde üye tarafından bu muvafakatname kabul edilmemeli ve söz konusu yorum veya husus Zafer Plaza İşl. A.Ş.’ ne yazılı olarak bildirilmeli ve uygun bulunması halinde, Üye’nin isteği doğrultusunda hazırlanacak yeni muvafakatname imzalanmalıdır.